Home Hakikat Makrifat HADITS 40 ARBAIN AR-ROWI HADIS 1: BAB MENYATAKAN SESUNGGUHNYA untuk ALLAH TERDAPAT...

HADITS 40 ARBAIN AR-ROWI HADIS 1: BAB MENYATAKAN SESUNGGUHNYA untuk ALLAH TERDAPAT SERATUS KECUALI NAMA [99)

35
0

Loading...

oleh Hadhrat Faqir Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi ‘Ufiyallahu ‘Anhu

Telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu‘Anhu, bahawa Hadhrat Baginda Nabi Muhammad RasulullahSallallahu ‘Alaihi Wasallam telah bersabda, 

“Sesungguhnyabagi Allah terdapat sembilan puluh sembilan Nama iaituseratus Anemia satu, barangsiapa yang memeliharaNya dalamhati akan masuk Syurga.”

 

 Elaborasi HADITS 1
Hadits ini telah diriwayatkan oleh Hadhrat ImamBukhari Rahmatullah ‘Alaih di di himpunan kitabHaditsnya Sahih Bukhari yang telah hamba petik dari KitabAt-Tauhid iaitu di menerangkan mengenai Keesaan Zat AllahSubhanahu Wa Ta’ala.Beliau telah meriwayatkannya dari Abul Yaman danbeliau telah meriwayatkan dari Shu’aib dan beliau telahmeriwayatkan dari Abu Az-Zinad dan beliau telahmeriwayatkan dari Al-A’raj dan beliau telahmeriwayatkannya dari Hadhrat Abu Hurairah Radhiyallahu‘Anhu dan beliau telah meriwayatkannya dari HadhratBaginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu ‘AlaihiWasallam. Di di Hadits ini, Hadhrat Baginda NabiMuhammad Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telahmenyatakan bahawa untuk Zat Allah itu terdapat sembilanpuluh sembilan Nama.Adapun yang dimaksudkan dengan sembilan puluhsembilan itu Yaitu Nama-Nama Allah Yang Terbaik ataudisebut Bagaikan Al-Asmaa Al-Husna. Memelihara nama-namatersebut di di hati bererti menghafalkannya danmengamalkannya Bagaikan zikir dan doa. Nama-Nama Allahini mengandungi nilai keberkatan yang amat besar keranaianya merupakan Nama-Nama untuk Zat Yang Maha Esa, yangterhimpun padaNya segala sifat-sifat yang sempurna dan Diaadalah Maha Suci dari sebarang kekurangan dan kelemahan.Nama-Nama Allah ini merangkumi Nama ZatNya, NamaSifat-SifatNya dan Nama Af’alNya. Para ‘Alim ‘Ulamamenyatakan bahawa Allah Ta’ala mempunyai lebih 3000 Nama.Sesungguhnya hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahuiberapakah jumlah bilangan yang sebenar Nama-NamaNya.
Al-Asmaa Al-Husna yang dimaksudkan Yaitu sepertiberikut:
Sembilan puluh sembilan Nama-Nama Allah YangTerbaik itu ada dinyatakan di Kitab Sahih Tirmizi.Namun, di riwayat Hadhrat Imam Tirmizi Rahmatullah‘Alaih tak dinyatakan Nama Al-Ahad, seperti mana yangmasyhur dari Al-Quran dan Al-Hadits Yaitu seperti berikut:
1.AR-RAHMAN Yang Maha Pengasih
2.AR-RAHIM Yang Maha Penyayang
3.AL-MALIK Yang Maha Raja
4. AL-QUDDUS Yang Maha Suci
5.AS-SALAM Yang Memberi Kesejahteraan
6.AL-MUKMIN Yang Memberi Keamanan
7.AL-MUHAIMIN Yang Maha Memelihara
8.AL-‘AZIZ Yang Maha Gagah
9.AL-JABBAR Yang Maha Perkasa
10.AL-MUTAKABBIR Yang Maha mempunyai Kebesaran
11.AL-KHALIQ Yang Maha Pencipta
12.AL-BARI Yang Mengadakan
13.AL-MUSAWWIR Yang Menciptakan Rupabentuk
14.AL-GHAFFAR Yang Maha Pengampun
15.AL-QAHHAR Yang Maha Memaksa
16.AL-WAHHAB Yang Maha Memberi Kurnia
17.AR-RAZZAQ Yang Maha Pemberi Rezeki
18.AL-FATTAH Yang Mengakses Jalan Rahmat
19.AL-‘ALIM Yang Maha Mengetahui
20.AL-QABIDHZ Yang Menyempitkan
21.AL-BASIT Yang Melapangkan
22.AL-KHAFIDHZ Yang Merendahkan
23.AR-RAFI’ Yang Meninggikan Darjat
24.AL-MU’IZZ Yang Memuliakan
25.AL-MUDZILL Yang Menghinakan
26.AS-SAMI’ Yang Maha Mendengar
27.AL-BASIR Yang Maha Melihat
28.AL-HAKAM Yang Menetapkan Hukum
29.AL-‘ADL Yang Maha ‘Adil
30.AL-LATIF Yang Maha Halus
31.AL-KHABIR Yang Mengetahui Rahsia
32.AL-HALIM Yang Maha Penyantun
33.AL-‘AZIM Yang Maha Agung
34.AL-GHAFUR Yang Maha Pengampun
35.ASY-SYAKUR Yang Menghargai
36.AL-‘ALIY Yang Maha Tinggi
37.AL-KABIR Yang Maha Besar
38.AL-HAFIZ Yang Maha Pemelihara
39.AL-MUQIT Yang Maha Mencukupkan
40.AL-HASIB Yang Maha Menghitung
41AL-JALIL Yang Maha Mulia
42.AL-KARIM Yang membagikan Kemuliaan
43.AR-RAQIB Yang Maha Mengawasi
44.AL-MUJIB Yang Menjawab Semua Permohonan
45.AL-WASI’ Yang Maha Luas Kekurniaan
46.AL-HAKIM Yang Maha Bijaksana
47.AL-WADUD Yang Maha Pencinta
48. AL-MAJID Yang Maha Mulia
49.AL-BA’ITS Yang Maha Membangkitkan
50.ASY-SYAHID Yang Maha Menyaksikan
51.AL-HAQQ Yang Maha Benar
52.AL-WAKIL Yang Maha Memelihara
53.AL-QAWIY Yang Maha Kuat
54.AL-MATIN Yang Maha Kukuh
55.AL-WALIY Yang Maha Melindungi
56.AL-HAMID Yang Maha Terpuji
57.AL-MUHSI Yang Maha Menghitung
58.AL-MUBDI Yang Maha Memulai
59.AL-MU’ID Yang Mengembalikan Kehidupan
60.AL-MUHYI Yang Maha Menghidupkan
61.AL-MUMIT Yang Maha Menghentikan
62.AL-HAYY Yang Maha Hayati
63.AL-QAYYUM Yang Maha Berdiri Sendiri
64.AL-WAJID Yang Maha Menemukan
65.AL-MAJID Yang Maha Mulia
66.AL-WAHID Yang Satu
67.AL-AHAD Yang Maha Esa
68.AS-SAMAD Yang Jadi TempatPergantungan Makhluk
69.AL-QADIR Yang Maha Menentukan
70.AL-MUQTADIR Yang Maha Berkuasa
71.AL-MUQADDIM Yang Maha Mendahulukan
72.AL-MUAKHKHIR Yang Maha Mengakhirkan
73.AL-AWWAL Yang Maha Awal
74.AL-AKHIR Yang Maha Akhir
75.AZ-ZAHIR Yang Maha Nyata
76.AL-BATIN Yang Maha Tersembunyi
77.AL-WALI Yang Maha Memerintah
78.AL-MUTA’ALI Yang Maha mempunyai Ketinggian
79.AL-BARR Yang Maha Memberi Kebaikan
80.AT-TAWWAB Yang Maha Menerima Taubat
81.AL-MUNTAQIM Yang Maha Penyiksa
82.AL-‘AFUW Yang Maha Pemaaf
83.AR-RAUF Yang Maha Pengasih
84.MALIKUL-MULK Raja Penguasa Segala Kerajaan
85.DZUL-JALALI WAL-IKRAM Yang mempunyai KebesaranDan Kemuliaan
86.AL-MUQSIT Yang Maha Adil
87.AL-JAMI’ Yang Maha Menghimpunkan
88.AL-GHANIY Yang Maha Kaya
89.AL-MUGHNI Yang membagikan Harta
0.AL-MANI’ Yang Maha Mencegah
91.ADH-DHARR Yang membagikan Kemudharatan
92.AN-NAFI’ Yang membagikan Kemanafaatan
93.AN-NUR Yang Maha Bercahaya
94.AL-HADI Yang membagikan Petunjuk
95.AL-BADI’ Yang Memulakan Penciptaan
96.AL-BAQI Yang Maha Kekal
97.AL-WARITS Yang Maha Mewarisi
98.AR-RASYID Yang Maha Pembimbing
99.AS-SABUR Yang Maha Sabar
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman di SurahTaha ayat 8:
8. Dialah Allah, tak ada Tuhan yang berhak disembahmelainkan Dia, Dia mempunyai Al-Asmaa Al-Husna (Nama-Nama Yang Terbaik).
di Surah Al-A’raf ayat 180, Allah Ta’ala berfirman:
180. Dan untuk Allah terdapat Al-Asmaa Al-Husna, makabermohonlah kepadaNya dengan Menyebut Al-Asmaa Al-Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran di Menyebut Nama-NamaNya, nantimereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telahmereka kerjakan.
Kita telah diperintahkan untuk bermohon dan menyeruAllah menerusi sebutan Nama-NamaNya yang terbaik ini.Dengan memperbanyakkan sebutan Nama-Nama Allah iniakan meneguhkan keimanan kita. Ada sebahagian manusiayang sering mencibir-cibirkan orang-orang yang seringmenyebut Nama-Nama Allah menerusi amalan Zikrullah.Sesungguhnya mereka Yaitu golongan yang menyimpangdari jalan yang benar serta lalai dari mengingati Allah danhendaklah kita berusaha menjauhkan diri dari bergaul denganmereka
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman di dalamKitab Suci Al-Quran di Surah Al-Isra ayat 110 sepertiberikut:
110. Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman,pilihlah dengan Nama yang mana aja kita hendakmenyeru, maka bagiNya Al-Asmaa Al-Husna (Nama-NamaYang Terbaik) dan janganlah kita mengeraskan suaramudalam sembahyangmu dan janganlah pula kamumerendahkannya dan carilah jalan yang pertengahan diantara keduanya itu.”
Ayat yang Itu di atas jelas menyuruh kita agarmenyeru Nama ZatNya iaitu Allah atau menyeru NamaSifatNya iaitu Ar-Rahman. Terdapat banyak lagi Nama-NamaSifat untuk Allah dan Nama-NamaNya yang terbaik adalahberjumlah sembilan puluh sembilan sepertimana yang telah dinyatakan di di Hadits yang pertama ini. Dengan mana-mana sahaja Nama Allah dari himpunan NamaNya yangterbaik itu diseru atau diucapkan atau ditulis atau dipeliharadalam hati atau diulang-ulangi sebutannya, akanmendatangkan keberkatan dan kemuliaan yang besar. Iniadalah kerana, walau dengan mana-mana sahaja Nama Allahitu diseru, Ia tetap memaksudkan kepada ZatNya Yang Satu,Yang Maha Esa, tiada yang bersekutu denganNya
Nama-NamaNya yang terbaik itu Yaitu merupakanNama-Nama Allah yang terpilih dari ribuan bahkan mungkindari jutaan Nama-Nama Allah yang hanya diketahui olehNya. bila seluruh pohon dijadikan pena, setiap daun-daunandijadikan kertas dan air tujuh lautan dijadikan tinta dakwatuntuk menulis kalimat-kalimat Allah, nescaya tak akandapat mencukupi.Yang dimaksudkan dengan Embargo membaca ayat Al-Quran di sembahyang dengan terlalu keras atau terlaluperlahan Yaitu supaya kita memilih tutorial yang lebihsederhana di antara kedua-dua tutorial Itu. Menyeru Nama-nama Allah tak wajib dilakukan dengan ucapan suara yangkuat dan tak juga dengan suara yang terlalu rendah. Tidakperlu membaca dengan terlalu kuat dan nyaring sehinggamendatangkan perasaan Riak dan ‘Ujub, akan tetapi cukuplahsekadar Bisa didengari oleh para Makmum.Yang paling diutamakan di Menyebut Nama Allahmahupun di pembacaan Al-Quran Yaitu keikhlasankerana bila tanpa keikhlasan, maka segala amalan zikirnya ituakan Jadi sia-sia. Kita telah disuruh menyeruNya dengannada suara yang sederhana kerana yang demikian itu adalahlebih bagus dan disukai Allah Ta’ala.Menyeru Nama-Nama Allah hendaklah didahulukandengan sebutan “Ya” yang bermaksud Perkataan seruan dandilenyapkan sebutan “Al” Bagaikan menurut kaedah bahasaArab. Bagaikan contohnya seperti:
“Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus,Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Wadud, Ya Karim, Ya Latif, Ya Hakim, Ya Halim, Ya ‘Alim, Ya ‘Aliy, Ya ‘Azhim, Ya Haq, Ya Hayy, Ya Qayyum”
dan seterusnya.
Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman di Al-Quran Surah Al-Hasyr di ayat 22 – 24:
22. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang.
23. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang MengurniakanKeamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa,Yang Maha Kuasa, Yang mempunyai Segala Keagungan, MahaSuci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
24. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan,Yang Membentuk Rupa, Yang mempunyai Nama-NamaYang Terbaik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langitdan di bumi dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi MahaBijaksana.
di ayat ini dengan terang Allah Ta’ala menjelaskantentang Sifat-Sifat DiriNya bahawa Dialah Allah Yang Satu,tiada Tuhan yang berkuasa di langit mahupun di bumi,mahupun di antara langit dan bumi melainkan hanya Allah.Dia sahaja yang Maha Mengetahui segala perkara yang ghaib,yang tak Bisa ditangkap oleh pancaindera zahir manusiadan Dia juga Maha Mengetahui segala perkara zahir yangdapat disaksikan, bahawa sesungguhnya Allah itu adalahMaha Pengasih, Maha Penyayang lagi Maha Berkuasa. Untukmeningkatkan keimanan dan keruhanian diri, wajarlah kitamengamalkan Hadits ini dengan menghafal dan memahamikesemua pengertian Nama-Nama Allah ini kerana ianyaterbukti mengandungi fadhilat yang amat besar iaitu jaminanuntuk masuk ke Syurga.
Setiap Nama-Nama Allah ini mengandungi khasiatyang berlainan bersesuaian dengan makna yang terkandungdi di setiap Nama-Nama Itu. Bagaikan contoh, untukmendapatkan limpahan Afeksi sayang dari Allah dan darisesama makhluk, hendaklah seseorang itu melazimkanpenyebutan Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim atau Al-Waduddan Al-Latif dengan menyeru
“Ya Rahman”, “Ya Rahim”, “YaWadud” dan“Ya Latif”
dengan sebanyak-banyaknya. Jikaseseorang yang mahukan keselamatan dan kesejahteraan,maka dia hendaklah memperbanyakkan Menyebut Nama-Nama As-Salam, Al-Hafiz dengan menyeru “Ya Salam”  dan “Ya Hafiz”
dengan sebanyak-banyaknya. Seseorang yanginginkan kemurahan rezeki, maka dia hendaklahmemperbanyakkan Menyebut Nama-Nama Al-Wahhab danAr-Razzaq dengan menyeru “Ya Wahhab” dan “Ya Razzaq”.
Begitulah juga dengan Nama-Nama Allah yang lain dapatdigunakan untuk menyeru DiriNya dengan Nama-Nama yangsesuai bagiNya menurut sesuatu keperluan atau hajat kita.

HADITS 40 ARBAIN AR-ROWI HADIS 1: BAB MENYATAKAN SESUNGGUHNYA untuk ALLAH TERDAPAT SERATUS KECUALI NAMA [99)

Facebook Comments
Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here